تبلیغات
پاسخ به شبهات تخصصی مسیحیت - 36. آیا حواریون هنگام مصلوب شدن عیسای مسیح علیه السلام گریختند؟

اشتراک و ارسال مطلب به:

ما که مصلوب شدن مسیح علیه السلام را قبول نداریم ولی چرا بر اساس انجیل، حواریون حضرت عیسی علیه السلام در زمان مصلوب شدنش فرار اختیار كرده و هیچیك به دفاع از او برنخاست؟
نظر اسلام درباره فرار حواریون هنگام مصلوب شدن عیسای مسیح علیه السلام چیست؟ آیا حواریون انسان های ترسویی بودند؟


مسیح دعوت خود را در میان قوم یهود آغاز نمود، قوم لجوج و متعصبی كه هیچ دعوت جدیدی را نمی پذیرفتند. این وضعیت خاص، نشر دعوت جدید را با پیچیدگی و مشكل مواجه می نمود. از این او مسیح از میان مردمِ عادی قوم خود، دوازده تن را به تعداد اسباط موسی، جهت یاری دین خدا برگزید.این افراد عبارت بودند از: پطرس و برادرش اندریاس، یعقوب ابن زبدی و یوحنّا برادرش، فیلپّوس، برتولما، ثوما، متّی (لاوی) شمعون قِنَعنِی غیور، لبیّ (ثدیّ)، یعقوب بن حلفا و یهودای اسخر یوطی.
چهره ای كه انجیل ها از حواریون ارائه می نمایند، متفاوت است. گاه از آنها به عنوان رسولانی صدیق و امین یاد می كنند كه نهایت تلاش خود را در حمایت از مسیح به كار بسته اند؛ و (گاه) عنوان انسانهایی با ایمانی ضعیف، نفهم و ترسو كه سرور خود مسیح را در لحظات بحرانی گرفتاری، تنها گذاشته و منكر هرگونه شناخت و ارتباط با وی شده اند. این تصاویر متضاد، هاله ای از ابهام پیرامون شخصیت حواریون ایجاد نموده كه ما را در دست یابی به شخصیت حقیقی آنها دچار سردرگمی می نماید.
امّا قرآن، رسالت معرفی حواریون مسیح را به بهترین نحو، به انجام رسانده است. قرآن از حواریون به عنوان انسان هایی پاك یاد می كند كه با عشق و ایمان به مسیح، به حمایت از دین خدا برخاسته و در این باره ذره ای تردید به خود راه نداده است. قرآن فضائل اخلاقی مسیح را در یاری رساندن دین خدا، مایه سرمشق همة انسانهای با ایمان می داند.
تصویر مثبت انجیل از حواریون:
انجیل ها نقل می كنند كه چگونه مسیح دوازده حواری را نزد خود فرا خوانده و به آنها قدرتی بخشیده كه ارواح ناپاك را بیرون رانده و هر نوع بیماری را شفا بخشند. و در پایان همین بخش، نام آنها را متذكر شده است.[1]
انجیل می گوید مسیح، حواریون را جهت هدایت یهود به اطراف فرستاده و به آنها توصیه هایی دربارة مأموریتشان می كرده است.[2] و به آنها می گوید: «خوب توجه كنید، من شما را مانند گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم. شما باید مثل مار هوشیار و مانند كبوتر، بی آزار باشید. مواظب باشید زیرا مردم شما را تحویل دادگاه ها خواهند داد، و شما را در كنپه ها (زندانها) تازیانه خواهند زد. و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنان و ملل بیگانه شهادت دهید. امّا وقتی شما را دستگیر می كنند نگران نباشید كه چه چیز و چطور بگویید چون در همان وقت آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد، زیرا گوینده شما نیستید بلكه روح پدر آسمانی شما است كه در شما سخن می گوید. برادر، برادر را و پدر، فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان علیه والدین خود بر خواهند خاست و باعث كشتن آنها خواهند شد. همه مردم به خاطر نام من كه شما بر خود دارید از شما متنفر خواهند بود، امّا كسی كه تا آخر ثابت بماند نجات خواهد یافت.»[3]
آنها انسانهای امین و شجاعی هستند كه آنچه را محرمانه از مسیح می شنوند مأموریت دارند كه با صدای بلند به دیگران برسانند. «آنچه را من در تاریكی به شما می گویم، باید در روز روشن اعلام كنید، و آنچه را محرمانه می شنوید، باید در بام خانه ها با صدای بلند بگویید.»[4]
و از چنان جایگاهی در نزد مسیح برخوردارند كه بمنزله مادر و برادران وی می باشند. «اینها مادر و برادران من هستند هر كه ارادة پدر آسمانی مرا انجام دهد، برادر من، خواهر من و مادر من است.»[5] تنها حواریون این شایستگی را یافته اند كه قدرت درك اسرار پادشاهی خدا به آنها ارزانی شود. «قدرت درك اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، امّا به آنها عطا نشده است.»[6]
از كلمات اناجیل بر می آید كه پطرس محبوب ترین حواری در نزد مسیح بوده است: «و به تو می گویم كه تو پطرس هستی و من بر این صخره كلیسای خود را بنا می كنم و نیروهای مرگ، هرگز بر آن چیره نخواهد شد. و كلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو می دهم، آنچه را كه تو در زمین منع كنی، در آسمان ممنوع خواهد شد. و هرچه را كه بر زمین جایز بدانی در آسمان جایز دانسته خواهد شد.»[7]
تصویر منفی اناجیل از حواریون
تصاویر دیگری نیز از حواریون در اناجیل آمده كه ما را در وجود آنهمه ایمان و صداقت و فداكاری آنان به شك می اندازد. حواریون براساس چنین نگرشی، كسانی هستند كه در شب دستگیری مسیح، با خیال راحت در خواب عمیق فرو رفته و مسیح را در غم و اندوه تنها می گذراند.[8] و هنگام دستگیری مسیح، وی را ترك نموده و می گریزند.[9]
در فرازی از انجیل، پطرس كه گفته شد بنا به روایت انجیل، از برترین حواری مسیح بود، عیسی وی را شیطان نامیده و مانع راه خود دانسته و افكارش را غیرخدایی می داند.[10] همین پطرس. شخص ترسویی قلمداد شده كه هنگام دستگیری مسیح، از دور وی را همراهی ندارد، و جرأت ندارد كه در كنارش بماند؛[11] و سرانجام هرگونه ارتباط با مسیح را منكر و سوگند یاد می كند هرگز مسیح را نمی شناخته است، و جالب اینكه در همین زمان پیشگویی مسیح را به یاد می آورد كه به وی گفته بود: پیش از آنكه خروس بخواند تو سه بار خواهی گفت: كه مرا نمی شناسی.[12]
قرآن و ارائه تصویر حقیقی حواریون
قرآن در ارائه تصویر حقیقی از حواریون، آنها را انسانهای پاكی می داند كه در دوران سخت دعوت مسیح، ندای یاری وی را اجابت و تمام تلاش خود را در دفاع از مسیح و دین الهی به كار بستند.[13] آنها به واسطة شایستگی وجودیشان به مقام دریافت الهام از ناحیه پروردگار دست یافتند.[14] قرآن، آنها را الگوی عملی برای مؤمنان دانسته و به انسانهای با ایمان سفارش می كند كه همچون حواریون، یارانِ خدا باشند.[15] و اینكه آنها یك لحظه در راستگویی و صداقت مسیح شك نكرده اند.[16]
با این بیان روشن و بدون تعارض، چهره حقیقی حواریون، از پسِ پردة ابهام زمان خارج و آنها را به عنوان شخصیت هایی مؤمن و فداكار پیش رویمان قرار می دهد [17] .

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج 14، ص 272-282.
2. منشور جاوید، جعفر سبحانی، ج 12، ص 384-400.
3. تفسیر نمونه، ناصر مكارم شیرازی، ج 2، ص 425-427.

[1] . متی/ 10: 1-4 و نیز مرقس/ 3: 13-19، لوقا/ 6 : 12-16.
[2] . متی / 10: 5-15، و نیز مرقس/ 6: 7-13، لوقا / 9: 1-6.
[3] . متی / 10: 16-22، و نیز مرقس / 13: 9-13، لوقا / 21: 12-17.
[4] . متی / 10: 27، و نیز لوقا / 12: 3.
[5] . متی / 12: 49-50 و نیز مرقس / 3: 34-35، لوقا / 8: 21.
[6] . متی / 13 : 11 و نیز مرقس / 4: 11، لوقا / 8: 10.
[7] . متی / 16: 18-19.
[8] . متی / 26: 36-46، نیز مرقس / 14: 32-42، لوقا / 22: 39-46.
[9] . متی / 26: 56، و نیز مرقس / 14: 50.
[10] . متی / 16: 23، و نیز مرقس / 8: 33.
[11] . متی / 26: 58 و نیز مرتس / 14: 54، لوقا / 22: 54، یوحنا / 18: 15.
[12] . متی / 26: 69-75 و نیز مرقس / 14: 66-72، لوقا / 22: 56-62، یوحنا / 18: 25-27.
[13] . آل عمران/52.
[14] . مائده/111.
[15] . صف/14 .
[16] . مائده/113.
[17] . منبع مقاله: مرکز مطالعات حوزه علمیه.

کلید واژه ها: شجاعت حواریون ، ترس حواریون ، حواریون در قرآن ، حواریون در انجیل ،

natural cure ed
شنبه 22 تیر 1398 12:05 ب.ظ
sextreme pills http://viagralim.us sextreme pills !
Hi there, always i used to check webpage posts here early in the morning, as i enjoy to find out more and more.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر